പള്ളി ശിലാസ്ഥാപനം പരിശുദ്ധ കാതോലിക്കാ ബാവാ നിര്‍വഹിച്ചു